Chứng Nhận

Nhà máy 2

HACCP

HALAL

KOSHER

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018

Nhà máy 1

HACCP

HALAL

KOSHER

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 22000:2018